קטלוג 2019


CreditGen - מערכת מומחה לעסקאות סחר-בינלאומי

במהלך פתיחת עסקת יבוא באשראי-דוקומנטרי (א"ד), הלקוח צריך לבחור עשרות בחירות קונקרטיות בנושאים שונים - כאשר כל אחת עשויה להשפיע על המשמעות המסחרית של העסקה, ועל האפשרויות הניתנות לבחירה בנושאים אחרים. מילוי טופס בקשת העסקה מחייב דיוק והקפדה על כללים נוקשים. בקשה שאינה עונה לכללים, או כזאת הכוללת סתירות לוגיות במידע, חושפת את הצדדים לסיכונים עסקיים, וחושפת את הבנק לתביעות בגין נזקים שיגרמו. בקשה לקויה מעכבת את התהליך העסקי וגורמת הן לבעיות אמון בין הלקוח לבנק, והן למכשולים בדרך להגשמת העיסקה.

CreditGen
שנת השקה: 2004
סוג: מערכת מומחה בעלת קישורים למערכות חיצוניות
תשתיות בשימוש: Tradesoft Conclusions Framework, פקדי ממשק משתמש יחודיים
CreditGen היא מערכת-מומחה מתקדמת לתמיכה בשלב קריטי ומוקדם זה, של תחילת העסקה. המערכת אופיינה בהתבסס על ידע עסקי ולוגי אשר הצטבר במשך עשרות שנות עבודה במחלקות סחר-בינלאומי בבנקים, ושילוב כללים בינלאומיים כגון Incoterms וכללי ICC.
תרגום הידע והנסיון האלה ויישומם במערכת ממוחשבת למילוי וניהול בקשות א"ד, מעמידים לרשות כל פקיד ולקוח את הידע והנסיון הרבים שנצברו אצל מומחי סחר-בינלאומי, מצמצמים את הצורך בהדרכה ובהטמעה ממושכת של ידע כזה, ותורמים תרומה משמעותית לשיפור השירות והאמינות בתהליך פתיחת הא"ד.

המערכת נבנתה בשלב ראשון כמערכת עצמאית, שמחליפה את הטופס הידני הנהוג בבנקים בטופס ממוחשב. הטופס הממוחשב מנותח בזמן אמת, תוך כדי המילוי, תוך שימוש בעשרות בדיקות מקצועיות ולוגיות. כך, תוך כדי ההתקדמות במילוי הטופס, מוצגות לפקיד הערות מקצועיות, בדרגות חומרה שונות, במטרה למנוע שגיאות וסיכונים. כיום מקושרת המערכת לתוכנת הסחר-הבינלאומי הראשית, במחשב המרכזי של הבנק, ונתוני העסקה משודרים באופן מאובטח מכל הסניפים.

מיחשוב הטופס איפשר גם ניהול נוח יותר של מאגר העסקאות, כולל אבחנה בין שלבי התקדמות שונים של כל עסקה, צירוף הערות והודעות בין הפקידים, שכפול עסקאות חוזרות כדי לחסוך בזמן, חיפוש ואירכוב.

המערכת נמכרת לבנקים כתוכנת מדף, בעלת יכולת להתאמות ואינטגרציה עם מערכות תוכנה קיימות. המערכת מבוססת על תשתית כללית לפיתוח מערכות מומחה (Tradesoft Conclusions Framework), אך בניית מערך החוקים שמנתח את הנתונים בזמן אמת (תוך כדי הקלדתם בטופס האלקטרוני) התבססה על התייעצויות ארוכות עם מומחים בעלי עשרות שנות נסיון בתחום המקצועי של סחר-בינלאומי ועל השתלמות של אנשי טריידסופט בקורסים ממושכים ובהדרכות בנושאי סחר-בינלאומי, בלשכת המסחר הישראלית ואצל הלקוחות עצמם.

מילה אישית

המערכת מבצעת בזמן אמת ניתוח, זיהוי והערכה של הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים הנובעים מהתנאים שהתגבשו בעסקה המעובדת, בד בבד עם התאמתה לכללי האמנה הבינ"ל וכללי רשת Swift. בכך מושג ניהול מדוייק ויעיל של כל המדדים בעסקה, באופן שמאפשר המנעות מסיכונים ומיצוי מירבי של התועלות הגלומות בשיטת האשראי-הדוקומנטרי.

- איתי בליצר

גלריית תמונות:

מידע נוסף